Erelonen en kosten

Ons kantoor zal steeds volledige openheid geven over de door haar toegepaste tarieven. De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze. Ook zal desgevallend een voorafgaandelijke overeenkomst over het ereloon met de cliënt worden opgesteld en dit alleszins in belangrijke zaken. Het ereloon is steeds exclusief 21 % BTW.

 
Voor een eerste kennismaking en/of consultatie betaalt u € 60* voor zover zij een tijdspanne van 60 min. niet overtreft.
(*excl. BTW)

Bij het opstarten van het dossier is er steeds een provisie verschuldigd die bepaald wordt afhankelijk van de te leveren prestaties en de voorziene kosten. De betaalde provisie wordt in mindering gebracht op de eindafrekening bij beëindiging van het dossier. Tijdens de behandeling van het dossier worden er regelmatig tussentijdse afrekeningen opgesteld.

 

 

Erelonen

Het ereloon kan op drie wijzen berekend worden.

 1. Vergoeding per uur: zijnde een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde prestaties.
 2. Vergoeding naargelang de waarde van de zaak: zijnde een percentage op het in geld gewaardeerde belang van de zaak.
 3. Vergoeding per prestatie: zijnde de bedragen die in bepaalde concrete gevallen mogen aangerekend worden voor welbepaalde concrete zaken.

Berekening per uur

Het uurtarief wordt overeengekomen bij de eerste bespreking. 

 

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de ervaring van de advocaat, het belang van de zaak en de hoogdringendheid van de prestaties, zal dit uurtarief variëren tussen € 100 en € 150.

 

Berekening naargelang de waarde

Het ereloon wordt berekend per schijf:

 • Van € 0 tot € 7.500                            15%
 • Van € 7.501 tot € 75000                    10%
 • Van € 75.001 tot € 150.000               8%
 • Van € 150.001 tot € 300.000             6%
 • Meer dan € 300.000                           4%

Ook hier worden correctiecoëfficiënten toegepast.


Een vermindering van het percentage tot bv. de helft kan worden weerhouden in bepaalde concrete gevallen, zoals voor het bedrag dat niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt, of dat slechts gedeeltelijk wordt betwist.

 

Berekening per prestatie

Voor bepaalde concrete procedures worden door ons kantoor specifieke tarieven toegepast, die een gemiddelde uitmaken voor de welbepaalde zaken.

Kosten

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten.

 1. Dactylografie: deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair begroot over het aantal pagina's typewerk aan € 11 per blad.
 2. Fotokopieën: € 0,40 per kopie - Inkomende kopie + mail aan € 0,40
 3. Verplaatsingskosten: € 0,50 per kilometer
 4. Bijzonder kantoorkosten: aangetekende verzendingen - internationale telefoongesprekken - faxverkeer - vliegtuigreizen, ...  worden aan reële kostprijs aangerekend.
 5. Gerechtskosten: deze worden afzonderlijk begroot