Mathieu DRIESSEN

Facultés Notre Dame de la Paix - NAMUR

Doctor in de Rechten : Katholieke Universiteit - LEUVEN

Oud-Stafhouder Balie TONGEREN 1984 - 1986

Ere-Plaatsvervangend Politierechter TONGEREN

 

Talen : Nederlands, Frans, Duits en Engels

Mathieu Driessen
Mathieu Driessen